PWS FINLAND OY

 

 

PWS Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa, Finland

Sari Tirronen
Regional Sales Manager
Mobil +358 40 0963193 
Mail sari.Tirronen@pwsoy.fi


Dan Håkansson
VD, PWS Nordic AB
Mobil +46(0)70 692 65 05
Fax +46(0)435 369 40
Mail dan.hakansson@pwsab.se


Jarmo Turtiainen
Asiakas neuvonta
Mobil +358 40 5268850
Fax +46(0)435 369 40
Mail jarmo.turtiainen@pwsoy.fi